Program

Zmiany zapoczątkowane w systemie opieki zdrowotnej w Polsce po wejściu w życie reformy służby zdrowia, spowodowały daleko idące zmiany w funkcjonowaniu podmiotów uczestniczących w tworzeniu rynku usług medycznych. Dlatego też Katedra Usług Akademii Ekonomicznej w Poznaniu uruchomiła Studium Podyplomowe „Zarządzanie w opiece zdrowotnej” kierowane do osób zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem.

Celem studium podyplomowego jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej pod postacią zarządzania marketingowego, zarządzania przez jakość, kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych.
Uprofilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i menedżerowie z zakładów opieki zdrowotnej.


UCZESTNICY KURSU

Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną praktykę (gabinet, zespół gabinetów) oraz dla osób pracujących w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. W Studium mogą uczestniczyć osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, a są odpowiedzialne za zarządzanie lub przygotowują się do objęcia takiego stanowiska.

Z formalnego punktu widzenia o przyjęcie na Studium mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych.
Pracownikom skierowanym przez zakład pracy na studia podyplomowe, przysługują świadczenia szkoleniowe przewidziane Rozporządzeniem Ministrów Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472).


PLAN ZAJĘĆ

Zajęcia na studium realizowane będą w trzech formach: (a) wykłady, (b) warsztaty, (c) seminaria podyplomowe. Łączny wymiar 200 godzin powoduje, że Studium będzie trwało dwa semestry (od listopada 2004 do czerwca 2005) i prowadzone będzie w systemie studiów zaocznych. Dwudniowe zjazdy organizowane będą dwa razy w miesiącu w dni weekendowe (piątek 15.00 – 18.00, sobota 9.00 – 18.00). Program obejmuje 17 przedmiotów oraz seminaria podyplomowe. Zajęcia seminaryjne będą prowadzone w grupach 10 – 15 osobowych

RAMOWY PROGRAM STUDIUM

Podstawy zarządzania - Dyr. mgr inż. J. Atłachowicz, dr P. Dobski - 15 godz.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Prof. dr hab. G. Bartkowiak - 11 godz.

Systemy finansowania i organizacji świadczeń zdrowotnych - Dr J.Rój - 10 godz.

Ekonomika zdrowia - Prof. dr hab. J.Sobiech - 10 godz.

Marketing usług medycznych - Dr M. Dobska, dr P. Dobski - 15 godz.

Strategiczne zarządzanie przez jakość w zoz - Dr M. Dobska - 15 godz.

Marketing relacyjny - Prof. dr hab. K.Rogoziński - 15 godz.

Restrukturyzacja zoz - Dr M. Mikietyński - 8 godz.

Prywatyzacja zo - Dyr. M. Wójciak - 8 godz.

Rachunek kosztów - Dr K. Graf, Dyr. M. Wójciak - 10 godz.

Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta - Prof. dr hab. J. Paluchowski, Dyr. J. Łukomski - 15 godz.

Elementy prawa medycznego - Mec B. Cegłowski - 10 godz.

Demografia - Prof. dr hab. A. Szuman - 10 godz.

Strategia budowy wizerunku zoz - Dr M. Chłodnicki - 8 godz.

Projektowanie produktu medycznego - Prof. dr hab. K.Rogoziński - 9 godz.

Samorządy zawodowe - Dr E. Buczkowska - 15 godz.

Seminaria dyplomowe - 16 godz.

Łączny wymiar godzinowy: 200 godz.