Program

Szanowni Państwo,
Zapraszamy wszystkie osoby chetne, do uczestnictwa już w XI edycji Studium Podyplomowego "Zarządzanie w opiece zdrowotnej". Duże zainteresowanie i wysoka frekwencja w poszczególnych edycjach poparta znakomitymi ocenami, predystynuje do rekomendowania Państwu Studium.


CELE


Zmiany zapoczątkowane w systemie opieki zdrowotnej w Polsce po wejściu w życie reformy służby zdrowia, spowodowały daleko idące zmiany w funkcjonowaniu podmiotów uczestniczących w tworzeniu rynku usług medycznych. Dlatego też Katedra Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uruchomiła Studium Podyplomowe „Zarządzanie w opiece zdrowotnej” kierowane do osób zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem.
Celem studium podyplomowego jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, pod postacią zarządzania marketingowego, zarządzania przez jakość, kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych.
Uprofilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i menedżerowie z podmiotów leczniczych.

UCZESTNICY KURSU

Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną praktykę oraz dla osób pracujących w podmiotach leczniczych. W Studium mogą uczestniczyć osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, a są odpowiedzialne za zarządzanie lub przygotowują się do objęcia takiego stanowiska.
Studium Podyplomowe „Zarządzanie w opiece zdrowotnej”, wymagane jest dla osób zajmujących lub chcących zajmować stanowiska kierownicze, zgodnie z:
1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 roku, w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej, określonego rodzaju (Dz.U. z 2000 roku, Nr 44, poz. 520, § 1 pkt. 1),
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku, w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych, niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011roku, Nr 115, poz. 899)
Z formalnego punktu widzenia o przyjęcie na Studium mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (min poziom licencjata).

PLAN ZAJĘĆ


Zajęcia na studium realizowane będą w trzech formach: (a) wykłady, (b) warsztaty, (c) seminaria podyplomowe. Łączny wymiar 233 godzin powoduje, że Studium będzie trwało dwa semestry (od października 2013 do czerwca 2014) i prowadzone będzie w systemie studiów zaocznych. Dwudniowe zjazdy organizowane będą dwa razy w miesiącu w dni weekendowe (piątek 15.00 – 19.00, sobota 8.00 – 19.00).
Program obejmuje 21 przedmiotów oraz seminaria podyplomowe.
Zajęcia seminaryjne będą prowadzone w grupach 10 – 15 osobowych