Program

Zmiany zapoczątkowane w systemie opieki zdrowotnej w Polsce po wejściu w życie reformy służby zdrowia, spowodowały daleko idące zmiany w funkcjonowaniu podmiotów uczestniczących w tworzeniu rynku usług medycznych. Dlatego też Katedra Usług Akademii Ekonomicznej w Poznaniu uruchomiła Studium Podyplomowe „Zarządzanie w opiece zdrowotnej” kierowane do osób zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem.

Celem studium podyplomowego jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej pod postacią zarządzania marketingowego, zarządzania przez jakość, kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych.
Uprofilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i menedżerowie z zakładów opieki zdrowotnej.


UCZESTNICY KURSU

Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną praktykę (gabinet, zespół gabinetów) oraz dla osób pracujących w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. W Studium mogą uczestniczyć osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, a są odpowiedzialne za zarządzanie lub przygotowują się do objęcia takiego stanowiska.

Z formalnego punktu widzenia o przyjęcie na Studium mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych.


PLAN ZAJĘĆ

Zajęcia na studium realizowane będą w trzech formach: (a) wykłady, (b) warsztaty, (c) seminaria podyplomowe. Łączny wymiar 210 godzin powoduje, że Studium będzie trwało dwa semestry (od października 2009 do czerwca 2010) i prowadzone będzie w systemie studiów zaocznych. Dwudniowe zjazdy organizowane będą dwa razy w miesiącu w dni weekendowe (piątek 15.00 – 20.00, sobota 8.00 – 18.00). Program obejmuje 19 przedmiotów oraz seminaria podyplomowe. Zajęcia seminaryjne będą prowadzone w grupach 10 – 15 osobowych

RAMOWY PROGRAM STUDIUM

Zarządzanie zasobami ludzkimi Prof. dr hab. G. Bartkowiak 10 godz.
Systemy finansowania i organizacji świadczeń zdrowotnych vacat 5 godz.
Ekonomika zdrowia Prof. dr hab. J.Sobiech 10 godz.
Marketing usług medycznych Dr P. Dobski 15 godz.
Strategiczne zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej Dr M. Dobska
15 godz.
Marketing relacyjny Prof. dr hab. K.Rogoziński 15 godz.
Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej Dr M. Mikietyński 8godz.
Rynek usług medycznych Dr M.Jarosiński 10 godz.
Rachunek kosztów Dyr. M. Wójciak 10 godz.
Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta Prof. dr hab. J. Paluchowski,
Dyr. J. Łukomski 15 godz.
Elementy prawa medycznego Mec B. Cegłowski
Lek.med.P.Lisik 15 godz.
Demografia Prof. dr hab. A. Szuman 8 godz.
Strategia budowy wizerunku zakładu opieki zdrowotnej Dr M. Chłodnicki 8 godz.
Projektowanie produktu medycznego Prof. dr hab. K.Rogoziński
10 godz.
Samorządy zawodowe Dr E. Buczkowska 8 godz.
Japoński system opieki zdrowotnej K.Hashimoto 4 godz.
JGP – model działania Lek.med.P.Lisik 10 godz.
System zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej Dr P.Dobski 8 godz.
Seminaria dyplomowe 16 godz.
Łączny wymiar godzinowy 210 godz.